Szkolenia bhp dla studentów i doktorantów

Obowiązek szkolenia w zakresie bhp:

Obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat.

Zapis ten jest jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia w UJ uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp. Wszyscy studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na I rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelnianym Systemie Obsługi Studiów. Pozostałe osoby musza być zapisane przez pracownika dziekanatu lub sekretariatu obsługującego tok studiów.

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach:

18.10. – 7.11.2017 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii i Nauk o Ziemi; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu; Geografii i Geologii,

8.11. – 28.11.2017 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych,

29.11. – 19.12.2017 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla jego Wydziału (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl,).

Zasady uwzględniania szkolenia bhp zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ

Studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie bhp w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bhp w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Pliki do pobrania