Szkolenia bhp dla studentów i doktorantów

Obowiązek szkolenia w zakresie bhp:

Obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat.

Zapis ten jest jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia w UJ uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp. Wszyscy studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na I rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelnianym Systemie Obsługi Studiów. Pozostałe osoby musza być zapisane przez pracownika dziekanatu lub sekretariatu obsługującego tok studiów.

Uwaga! Możliwość uzupełnienia zaległego "Szkolenia bhp"

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą  zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w terminie letniej sesji poprawkowej.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 31 lipca 2017 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2016/2017(3)".
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny uczestniczenia w szkoleniu.
 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona do 15 sierpnia 2017 r.
  Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.
 10. W szkoleniu będą mogły uczestniczyć jedynie te osoby, które za zadanie „Informacje o uczestniku” otrzymają 10 punktów.

Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2017 r.

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach:

19.10. – 8.11.2016 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii i Nauk o Ziemi; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu;

9.11. – 29.11.2016 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych;

30.11. – 20.12.2016 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego;

Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla jego Wydziału (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl, tel.: 519068328, (12)4220644 wew. 26).

Zasady uwzględniania szkolenia bhp zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ

Studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie bhp w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bhp w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Pliki do pobrania